Pracovný čas vodičov. Prestávky nepretržitej jazdy

22 októbra 2019

Profesionálny vodič, ako každý iný zamestnanec, má okrem prestávok počas jazdy aj právo na prestávky v práci. Prestávky upravuje článok 7 nariadenia 561/2006, podľa ktorého vodič musí mať po maximálne 4,5 hodinovom riadení nákladného auta prestávku trvajúcu minimálne 45 minút. Využívanie týchto prestávok kontrolujte dopravný inšpektorát a inšpektorát práce, a ich kontroly treba brať vážne, pretože príslušné orgány prípadné priestupky posudzujú veľmi prísne. Preto odporúčame, aby ste parkoviská pre nákladné autá začali hľadať čo najskôr.

Problém s nedostatočným počtom parkovísk pre nákladné autá je v celej Európskej únii veľmi závažný. V dôsledku toho dochádza k presahovaniu pracovného času vodičmi, pretože na jednej strane sú dôležité lehoty dodania, na druhej strane vodiči musia strácať čas na hľadanie voľného parkovacieho miesta. V prípade, ak také miesto nenájdu, parkujú na nedovolených miestach, napr. na krajniciach ciest či diaľnic. Ako vieme, nákladné auto nemôže stáť hocikde, pretože to ovplyvňuje zodpovednosť dopravcu za náklad v prípade jeho krádeže alebo poškodenia.

V dôsledku toho dochádza k absurdnej situácii, keď vodiči nákladných áut musia platiť pokuty za nedostatočnú parkoviskovú infraštruktúru. Žiaľ, nie je to nelegálne, pretože súdy a kontroly uznajú, že náležité plánovanie trasy a započítane rezerv na prípadné neočakávané udalosti na ceste, sú v kompetencii dopravcov a ich vodičov. Nemajú inú možnosť, iba dodržiavať právo, ako aj všetky požiadavky a úpravy.

Prestávka počas státia nákladného auta

Zohľadňujúc vyššie spomenuté odporúčame, aby pri plánovaní cesty a lehoty dodania boli zohľadnené riziká. Preto treba vhodné parkovacie miesto pre nákladné auto hľadať aspoň jednu hodinu pred plánovanou zastávkou. V prípade, ak je intenzita dopravy veľmi veľká, napríklad počas sobôt a nedieľ, alebo pred sviatkami – aj skôr. Tam kde je to možné, treba miesto na parkovisku pre nákladné autá zaregistrovať vopred.
Pritom nezabúdajme, že pri plánovaní cesty musia byť zohľadnené všetky normy a možnosti, ktoré chcem využiť. V danom prípade vodič nie je povinný využiť prestávku počas jednej prestávke. Prestávku môže rozdeliť na dve, dôležité je, aby prvá trvala aspoň 15 minút, a druhá aspoň 30 minút.

->  8 najlepších bezplatných parkovísk v Nemecku na povinnú 9-hodinovú dennú prestávku

Pozor! Poradie má význam. Okrem toho rozdelená prestávka musí byť naplánovaná tak, aby tých 30 minút skončilo jazdu trvajúcu maximálne 4,5 hodiny.

Prestávka v práci, a prestávka v jazde

Predpisy, ktoré upravujú čas práce vodičov nákladných áut určujú, že prestávka sa musí začať najneskôr po 6 hodinách práce, a pri nepretržitej jazde najneskôr po 4,5 hodinách. Preto ak vodič iba riadi auto, najprv musí mať prestávku v práci, pretože 45-minútová prestávka v jazde sa považuje za vyžadovanú prestávku v práci. Bez ohľadu na to, či ju vodič využije naraz alebo rozdelenú na dve časti: 15 a 30 minút.
Záležitosť je trochu iná, ak vodič okrem šoférovania vykonáva aj iné činnosti, ktoré sa započítavajú do pracovného času vodiča nákladného auta. V takom prípade šiesta hodina práce začína plynúť od momentu, keď vodič začal vykonávať činnosti súvisiace s prácou, ktoré nie sú šoférovaním. Napríklad vodič išiel 4 hodiny na miesto prevzatia nákladného auta, ktorým neskôr išiel dve hodiny. Šiesta hodina preto začína plynúť po tejto druhej hodine šoférovania nákladného auta. Vodič musí mať prestávku v práci a táto prestávka sa môže považovať aj za prestávku v jazde. Ak bola dlhá, môže sa považovať za časť prestávky počas riadenia auta.