Uprawnienia kierowców ciężarówek w okresie pandemii.

21 maja 2020

W okresie rozpowszechniającej się pandemii COVID-19 wiele państw członkowskich – w tym Polska – pozwalają na odstępstwa od panujących normalnie przepisów dotyczących przewozu towarów. W tym przypadku chodzi o dokumenty, uprawnienia czy też szkolenia, których termin upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Zachowają one ważność w ciągu 60 dni od daty zakończenia stanu wyjątkowego.

Uprawnienia kierowców ciężarówek w okresie pandemii.

Wraz z wprowadzeniem 18 kwietnia br. nowelizacji przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Polsce została wydłużona ważność następujących dokumentów:

– prawa jazdy, w tym zagranicznego;

– świadectwa kierowcy;

– uprawnień do kierowania pojazdami. 

Przedłużenie dokumentów dotyczy m.in. wpisu o kodzie 95 w prawie jazdy, dotyczącego:

– kwalifikacji wstępnej,

– kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,

– kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,

– kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej,

– ukończenie szkolenia okresowego.

Jeśli któryś ze wskazanych dokumentów stracił ważność podczas stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, nadal może być używany. Do odnowienia przeterminowanego dokumentu jego właściciel będzie zobowiązany w terminie 60 dni po zakończeniu wspomnianych stanów wyjątkowych. W tym czasie będzie musiał wykonać niezbędne badania oraz szkolenia. 

Takie same regulacje czasowe dotyczą tych kierowców, którzy z powodu panującej pandemii nie mogą odbyć:

– szkoleń okresowych w transporcie drogowym, 

– obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych wymaganych od wykonujących zawód kierowcy. 

Na chwilę obecną wykonanie powyższych szkoleń i badań jest niemożliwe. 

Uprawnienia kierowców zawodowych w Unii Europejskiej

W Niemczech już w marcu br. wprowadzone zostały udogodnienia dotyczące przedłużania uprawnień dla kierowców. W celu ochrony ciągłości łańcucha dostaw, Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG) zapowiedział wstrzymanie egzekwowania ważności uprawnień potwierdzonych kodem 95 dla krajowych i zagranicznych kierowców. Ustępstwo to zostało podyktowane brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniach, a tym samym odnowienia uprawnień.  

Urząd niemiecki podkreśla jednak, że po zakończeniu pandemii kierowcy zawodowi zobligowani będą do spełnienia odpowiednich wymogów. Liberalne podejście do ważności dokumentów jest bowiem tylko tymczasowe. 

Przedłużenie niektórych dokumentów zastosowano także w Hiszpanii. Tam ważność dokumentów tymczasowych przedłużono o 60 dni po zakończeniu pandemii. Korzystający na stałe ze zezwoleń, licencji czy prawa jazdy będą mieli natomiast na odnowienie dokumentów aż 70 dni po zakończeniu stanu wyjątkowego.

Tymczasem w Holandii wszystkie dokumenty obowiązujące w branży transportowej przedłużono do 1 czerwca 2020. Wydłużenie ważności licencji, dokumentów kodu 95, ADR czy innych dotyczy zarówno kierowców krajowych, jak i zagranicznych.  

Przedłużenie terminów przewidzianych w Dyrektywie 2003/59/WE oraz Dyrektywie 2006/126/WE

Terminy szkoleń okresowych

Terminy, które upłynęły w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2020 roku, są przedłużone o kolejne 6 miesięcy. Odpowiednio ważne pozostają także Certyfikaty Kompetencji Zawodowych.

Kod unijny 95

Ważność unijnego kodu 95 (wpisu do prawa jazdy, potwierdzającego posiadanie kwalifikacji kierowcy zawodowego, niezbędnego do wykonywania przewozów w transporcie drogowym) na podstawie świadectw kwalifikacji zawodowych jest przedłużone o 6 miesięcy od daty, wskazanej na dokumencie.

Karty kwalifikacji kierowcy

Ważność kart, które wygasną w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2020 roku, będą przedłużone o 6 miesięcy od daty ważności, widniejącej na dokumencie.

Prawo jazdy kierowców ciężarówek

Ważność praw jazdy, które wygasną w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2020 roku, będą przedłużone o 6 miesięcy od daty, o której mowa w dokumencie.

->  Lista strzeżonych parkingów w Czechach, Austrii, na Węgrzech i Słowacji.