Certyfikat Kompetencji Zawodowych w 2020 r. Praktyczny poradnik

29 stycznia 2020

Posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym rzeczy jest jednym z najważniejszych wymogów przy zakładaniu firmy. To także jeden z pierwszych kroków kierowców, chcących rozwijać własną działalność. Egzamin jednak do łatwych nie należy, dlatego przygotowaliśmy kompleksowe repozytorium wiedzy, które zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania przyszłych posiadaczy Certyfikatu.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w 2020 r. Praktyczny poradnik

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – co to?

Certyfikat kwalifikacji zawodowych to dokument, potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności, wymaganych przy prowadzeniu działalności z zakresu krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego. Certyfikat musi posiadać przynajmniej jedna osoba, zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym.

Obecnie na terenie Unii Europejskiej obowiązuje tylko jeden certyfikat, niezależnie od rodzaju działalności. Natomiast wszystkie certyfikaty wydane przed 4 grudnia 2011 roku należy wymienić na nowe. Można to zrobić w Instytucie Transportu Drogowego w Warszawie.

Kto w firmie powinien posiadać certyfikat? 

Certyfikat nie obowiązuje kierowców, zatrudnionych w firmie do przewozu ładunków. Powinna go posiadać osoba decyzyjna – prezes firmy, udziałowiec lub –  w przypadku osób fizycznych – przedsiębiorca. W niektórych przypadkach, kiedy firma nie może zatrudniać posiadacza CKZ, istnieje możliwość zatrudnienia osoby zarządzającej transportem na podstawie odrębnej umowy. 

Osoba zarządzająca transportem, czyli kto?

Osoba zarządzająca transportem to pracownik, posiadający rzeczywisty wpływ na operacje transportowe przedsiębiorstwa, a umowa z nim zawarta powinna wykazywać stosowny wykaz obowiązków, takich jak:

– przydzielanie ładunków, 

– utrzymanie floty,

– sprawdzanie dokumentów przewozowych oraz podpisywanych umów,

– sprawdzanie dokumentów związanych z bezpieczeństwem.

Przy wyborze managera transportu należy się upewnić, że specjalista nie przekroczył limitów obsługi firm narzuconych przez Rozporządzenie (WE) Nr 1071/2009. Zgodnie z ustawą, osoba zarządzająca transportem:

– może kierować operacjami transportowymi nie więcej niż w czterech różnych przedsiębiorstwach, niezależnie od formy współpracy,

– łączna liczba pojazdów we wszystkich obsługiwanych flotach nie może przekroczyć 50 ciężarówek.

Poza tym osoba ta musi mieć następujące przymioty:

– musi być być osobą fizyczną,

– cieszyć się dobrą reputacją,

– posiadać wymagane kompetencje zawodowe,

– w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzać operacjami transportowymi,

– mieć rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem, udziałowcem itp.

– posiadać miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej.

Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Do uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowych koniecznie jest zdanie egzaminów – teoretycznego i praktycznego, organizowanych przez Instytut Transportu Drogowego (ITS). Testy organizowane się w różnych miastach Polski, a ich pełen wykaz można znaleźć na stronie Instytutu. 

>>> Plan egzaminów na uzyskanie Certyfikatu kompetencji zawodowych w 2020 roku.

Wnioski wraz z całą dokumentacją należy złożyć co najmniej 14 dni przed planowaną datą egzaminu, w przeciwnym razie instytut nie gwarantuje udziału kandydata w egzaminie w wybranym terminie. Ilość miejsc na egzaminie jest zazwyczaj ograniczona.

Forma egzaminu na uzyskanie CKZ i zaliczenie

Egzamin składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej, Każda z nich trwa po 120 minut. Kandydaci mogą otrzymać po 64 punkty z każdego egzaminu. 

W części dotyczącej teorii znajduje się 8 grup zagadnień, a w każdej grupie po 8 pytań, czyli łącznie 64 pytania. Przy częściowym zwolnieniu z egzaminu nie udziela się odpowiedzi na moduły wcześniej wskazane przez Instytut. 

W części praktycznej podane są natomiast 2 przykłady, a do każdego z nich znajdziemy 2 pytania. Za każde z pytań można otrzymać do 4 punktów, każdy mnożony razy 4. Tym samym i w tej części egzaminu można dostać 64 punkty. Prace egzaminacyjne sprawdzane są do 14 dni. 

Żeby zdać egzamin trzeba spełnić łącznie dwa warunki:

– z każdej części egzaminu otrzymać minimum 32 punkty (50 proc.),

– z całości egzaminu otrzymać minimum 60 proc.

Zwolnienie z części teoretycznej

Z części teoretycznej można uzyskać częściowe lub nawet całkowite zwolnienie. O zaliczenie wykształcenia na poczet egzaminu pisemnego może się ubiegać osoba, która:

– ukończyła studia drugiego stopnia jednolitych studiów magisterskich lub studiów podyplomowych, których program obejmuje wszystkie zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 (zwolnienie pełne),

– ukończyła studia drugiego stopnia  jednolitych studiów magisterskich lub studiów podyplomowych, których program obejmuje niektóre zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 (zwolnienie częściowe).

Jak przystąpić do egzaminu na uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych?

  1. Złożenie wniosku.

We wniosku należy podać dane osobowe, zakres kompetencji zawodowych, o które się ubiega kandydat, preferowaną datę oraz miasto egzaminu.

Wniosek jest dostępny pod linkiem: >>> Wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowy.

Do wniosku należy dołączyć dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub innym dokumentem potwierdzającym program studiów albo świadectwo ukończonych studiów podyplomowych.

  1. Zatwierdzenie wniosku przez ITS.

Wniosek wraz z całą dokumentacją weryfikuje ITS. W przypadku zatwierdzenia, kandydat otrzyma pisemnie powiadomienie o miejscu i czasie egzaminu. W przypadku odrzucenia, Instytut poinformuje o brakujących dokumentach.

  1. Przystąpienie do egzaminu.

Przykładowe testy i zadania można znaleźć na stronie ITS >>> Testy egzaminacyjne i zadania wraz z odpowiedziami.

  1. Otrzymanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.

Osoby, które zdały egzaminy, otrzymują Certyfikat pocztą w ciągu 28 dni od daty egzaminu.

>>> Wzór Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – zakres materiału na egzaminie 

Zakres sprawdzanych na egzaminie wiadomości jest bardzo szeroki. Obejmuje wszechstronne zagadnienia dotyczące transportu drogowego, takie jak prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy i zagadnień socjalnych, prawo podatkowe, prawo celne i dewizowe, prawo międzynarodowe transportu rzeczy i osób, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz standardy techniczne pojazdów ciężarowych.

Kandydat musi na przykład znać rodzaje umów zawieranych najczęściej w transporcie drogowym oraz wynikające z nich prawa i obowiązki, móc rozpatrywać roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia ładunków podczas transportu, znać warunki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na rynku, dobrze znać zakres podatków i płatności oraz posiadać wiedzę na temat kwalifikacji wymaganych od kierowców oraz procedur, stosowanych w razie wypadku na drodze czy na parkingu dla ciężarówek.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – cena

Koszty pozyskania egzaminu wynoszą łącznie 800 złotych:

– 500 zł – za egzamin,

– 300 zł – za wydanie certyfikatu.

Należy pamiętać, że przy częściowym zwolnieniu z egzaminu opłata jest pomniejszana o 50 zł od każdego modułu, który można pominąć. Jeżeli zwolnienie jest całkowite, wtedy płaci się wyłącznie za wydanie certyfikatu. 

Opłatę za wydanie certyfikatu należy wpłacić na konto ITS.

Co w przypadku niezdania egzaminu?

Kandydaci, którzy nie zdali egzaminu za pierwszym razem, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego. W tym celu w ITS należy złożyć:

podanie o egzamin poprawkowy,

– kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin na kwotę 500 zł.

Za wydanie certyfikatu płaci się tylko jeden raz.

Posiadanie certyfikatu kompetencji w transporcie drogowym rzeczy jest jednym z najważniejszych wymogów przy zakładaniu firmy zajmującej się przewozem. Z jego posiadania zwolnieni są jedynie przewoźnicy, dokonujący przewozów przy wykorzystaniu pojazdów o dmc poniżej 3,5 t. Wszyscy pozostali przewoźnicy zobligowani są do jego posiadania.

->  Wprowadzenie Inteligentnych tachografów II generacji