Polityka prywatności

Wśród szeregu wartości wyznawanych przez Administratora aplikacji BansforTrucks oraz TransParking dostępnych pod adresem: https://truckerapps.eu (dalej jako: “Aplikacja”), Trans.eu Group S.A. z siedzibą w Wysokiej, najsilniejszy akcent został położony na zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji Użytkowników korzystających z Aplikacji. Kluczem do osiągnięcia sukcesu są działania podejmowane przez Administratora w celu umożliwienia Użytkownikom bezpiecznego korzystania z Usług oferowanych w ramach Aplikacji.
Administrator podejmuje starania dla należytej ochrony udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych.

Oświadczenie o prywatności
Niniejszy dokument reguluje politykę stosowaną przez Trans.eu Group S.A. z siedzibą w Wysokiej, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615 (dalej: Administrator), w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Użytkowników.
Niniejsza polityka odnosi się do Usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem stron internetowych https://truckerapps.eu Nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynach.

Pliki Cookie
Administrator wykorzystuje tak zwane pliki „cookie” do śledzenia wizyt Użytkowników, zapisywania ich preferencji i dostosowywania do nich oferowanych Usług. Ww. pliki służą także do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Aplikacji. Jako że możliwe jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce internetowej, korzystanie z Usług nie zostanie uniemożliwione, jednak może dojść do pewnych utrudnień.

Dane w Google Analytics
Ruch na stronach Administratora monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. Dane te (np. używana przeglądarka lub adres IP) nie będą nigdy udostępniane przez Administratora na rzecz podmiotów trzecich.

Gromadzone dane
W celu pełnego wykorzystania Usług oferowanych przez Administratora należy zarejestrować Konto za pośrednictwem udostępnionego formularza na stronie https://auth.bansfortrucks.eu/login lub skorzystać z opcji logowania za pomocą konta założonego wcześniej na jednym z wybranych portali społecznościowych (Facebook, Google). Podczas rejestracji należy podać login oraz adres e-mail.
Dostęp do Aplikacji możliwy jest również bez wcześniejszej rejestracji pod adresem: https://truckerapps.eu/bansfortrucks/pl/ oraz https://truckerapps.eu/transparking/pl/map/. Użytkownik niezarejestrowany ma ograniczony dostęp do funkcjonalności Aplikacji.
Dane są zbierane także biernie, tj. poprzez działanie strony (np. adres IP, rozdzielczość, lokalizacja, rodzaj przeglądarki).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umów na usługi oraz realizacji kontaktu z Administratorem.

Wykorzystywanie danych
Informacje kontaktowe będą używane wyłącznie w celu:

  • kontaktu z Użytkownikiem, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/reklamację będącym prawnie uzasadnionym interesem administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO
  • przesłania biuletynu informacyjnego administratora dot. zmian w oprogramowaniu, Regulaminie itp. będącym prawnie uzasadnionym interesem administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • przekazania informacji dotyczących Usług, jeśli Użytkownik wykaże odpowiednie zainteresowanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Administrator może wykorzystywać gromadzone dane osobowe także w celu przesyłania Użytkownikowi, za jego zgodą, informacji na temat aktualnych oraz przyszłych produktów i usług oferowanych przez Administratora. Informacje te będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci kampanii informacyjnej lub reklamowej. Użytkownik może jednak zrezygnować z otrzymywania takich informacji, wysyłając wiadomość na adres info@truckerapps.eu (tzw. cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej). W zakresie danych osobowych cofnięcie zgody jest możliwe w każdej chwili, aczkolwiek pozostaje ono bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem.
Po cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej wciąż mogą być przesyłane Użytkownikowi wiadomości w ramach biuletynu informacyjnego, dotyczące zmian w oprogramowaniu, Regulaminie itp.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail: iod@trans.eu.

Odbiorcy danych osobowych
Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych mogą być spółki z grupy kapitałowej Trans.eu , a także podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zapewnienia zaplecza technicznego dla realizacji usług, jak np. dostawcy usług IT i podmioty zajmujące się serwisem. Administrator dochowuje należytej staranności przy przesyłaniu danych, stosując środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione (m.in. SSL, szyfrowane połączenia).
Bez zgody Użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, w których przekazanie następuje na skutek prawnie uzasadnionego żądania uprawnionego podmiotu (m.in. organy ścigania czy wymiaru sprawiedliwości).

Przesyłanie danych poza Wspólnotą Europejską
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (tj do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Prawa osoby, której dane dotyczą
Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych, ich poprawiania i uaktualniania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Po potwierdzeniu tożsamości Użytkownika, Administrator zrealizuje wskazane prawa na podstawie przepisów prawa. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania Użytkowników dotyczące danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub inne uzasadnione prawnie interesy Administratora. Administrator umożliwia korygowanie większości danych osobowych samodzielnie przez Użytkownika poprzez edycję Konta.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla wykonywania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. W zakresie w jakim dane są przetwarzane w oparciu o zgodę – będziemy je przetwarzać do czasu jej wycofania. Z kolei dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane maksymalnie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto, dane nie będą przetwarzane, jeśli nie będą już niezbędne do celu, w związku z którym zostały zebrane.

Bezpieczeństwo
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:

  • umożliwia dostęp do Konta jedynie po wpisaniu adresu e-mail i hasła (zalecane jest ustawianie haseł, składających się z min. 8 znaków i zawierających duże i małe litery, znaki specjalne i cyfry), które Użytkownik powinien zachować w wyłącznie do swojej wiadomości, bądź za pomocą integracji z kontem Użytkownika funkcjonującym w ramach jednego z wybranych portali społecznościowych,
  • kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,
  • udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Administratora; ponadto, na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

Oświadczenie dotyczące Polityki prywatności
Niniejsza Polityka prywatności weszła w życie z dniem 05.07.2019 r., Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia modyfikacji w polityce lub zarządzaniu spółki, prawie bądź jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.
Informacje kontaktowe
W razie pytań lub uwag odnośnie Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem: Trans.eu S.A., Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65,. (kontakt: 71 734 17 00, info@truckerapps.eu ).