POLITYKA PRYWATNOŚCI TRUCKER APPS

Mając na uwadze, jak ważna jest ochrona Danych Osobowych, Trucker Apps Sp. z o.o. stworzył niniejszą Politykę Prywatności, z której dowiesz się, jakie dane zbieramy, w jakim celu, na jakiej podstawie a także jak możesz nimi zarządzać. Dodatkowo znajdziesz tu informacje o tym, jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych oraz jak możesz się z nami skontaktować.

Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych Osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem:

  1. strony internetowej: www.truckerapps.eu, w tym podstrony https://truckerapps.eu/transparking/pl/map/;

  2. Aplikacji Mobilnych:

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.transparking

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glf25.s.trafficban

Administrator wspiera wyłącznie Aplikacje Mobilne pobrane przez Użytkownika ze sklepu z aplikacjami mobilnymi Google Play i obsługiwane przez system operacyjny Android: https://play.google.com/store/apps/dev?id=8924830907973699961.

Polityka Prywatności nie obejmuje swym zakresem stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w Aplikacjach. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony Danych Osobowych są dostępne u każdego z dostawców tych usług odrębnie. Administrator zaleca każdorazowe zapoznanie się z przedmiotowymi dokumentami na stronach dostawców.

  1. DEFINICJE

Ilekroć w Polityce Prywatności użyte są poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć:

  1. Administrator – Trucker Apps sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Chabrowa 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, KRS: 0000519778, NIP: 8961538638, REGON: 3022470941,

  2. Aplikacja Mobilna – “TransParking – Truck Parking” oraz “Zakazy dla ciężarówek – Bans for Trucks”, których dostawcą i operatorem jest Administrator,

  3. Aplikacja Webowa – aplikacje dostępne przez stronę www.truckerapps.eu, których dostawcą i operatorem jest Administrator,

  4. Aplikacja – Aplikacja Mobilna i Aplikacja Webowa,

  5. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,

  6. Grupa Kapitałowa Trans.eu – podmioty z grupy kapitałowej Administratora, których lista dostępna jest pod tym linkiem www.trans.eu/pl/o-nas,

  7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

  8. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji bez względu na to, czy Aplikacja wymaga założenia konta czy pozwala na dostęp bez logowania,

  9. Zaufani Partnerzy – podmioty trzecie, z których usług Administrator korzysta w celu dostarczania Użytkownikowi Aplikacji w m.in. Facebook, Google (m.in. Google Firebase, Google Ad Mob).

  1. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając z Aplikacji Użytkownik udostępnia Administratorowi do przetwarzania Dane Osobowe, w szczególności imię, nazwisko, wizerunek (w przypadku dodania zdjęcia), adres email, inne dane kontaktowe, adres IP i inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii oraz dane geolokalizacyjne urządzenia.

Aplikacja może przetwarzać dane geolokalizacyjne Użytkownika “w tle” czyli w momencie, kiedy nie korzysta on z Aplikacji.

  1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

    1. Korzystanie z Aplikacji

Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Aplikacji zebrane podczas korzystania z Aplikacji bez logowania przetwarzane są przez Administratora:

  • w celu dostarczania Użytkownikowi usług i ich utrzymania oraz w celu bieżącej obsługi Użytkownika tj. w celu niezbędnym dla realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

  • w celach analitycznych i statystycznych tj. analizy aktywności Użytkowników i ich preferencji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, poprawy funkcjonalności i świadczonych usług oraz do wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, takich jak przygotowanie statystyk – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

  • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

  • w celu, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

  • w celach marketingowych Administratora, oraz podmiotów z Grupy Kapitałowej Trans.eu, a także innych podmiotów, na rzecz których Administrator świadczy usługi na mocy odrębnych umów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej.

    1. Rejestracja w Aplikacjach

W celu pełnego korzystania z usług oferowanych przez Administratora Użytkownik może zarejestrować konto za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronach internetowych Aplikacji Webowych lub skorzystać z opcji logowania za pomocą konta założonego wcześniej przez Użytkownika na jednym z portali społecznościowych (Facebook lub Google) w Aplikacjach Mobilnych, na zasadach określonych w Regulaminie Trucker Apps https://truckerapps.eu/Regulations_TruckerApps_PL.pdf . W takim przypadku Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracji konta lub pobiera z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego Dane Osobowe niezbędne do rejestracji i obsługi konta.

W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać w ustawieniach swojego konta, dodatkowe Dane Osobowe, które może w każdym czasie usunąć. Podanie Danych Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu założenia i obsługi konta. Podanie dodatkowych Danych Osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość założenia i obsługi konta.

W powyższym zakresie Dane Osobowe są przetwarzane:

  • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Aplikacjach – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Aplikacjach i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; w związku z uzasadnionym interesem dane mogą być także udostępniane podmiotom z Grupy Kapitałowej Trans.eu w ww. celach; w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody (zgód), profile te mogą być również wykorzystywane do prezentowania reklam dostosowanych do zainteresowań i preferencji Użytkownika;

  • w celu ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów

    1. Marketing

Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

    • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa);

  • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

  • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).

Przetwarzanie Danych Osobowych w celu marketingowym odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielonej w określonych celach (np. przesyłanie danych w ramach Grupy Kapitałowej Trans.eu).

W celu realizowania działań marketingowych Administrator może wykorzystywać dane (oraz tworzone na ich podstawie profile Użytkownika) udostępniane przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Trans.eu.

Administrator profiluje Dane Osobowe Użytkowników co oznacza stosowanie zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej; Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

Administrator oraz jego Zaufani Partnerzy przetwarzają informacje na temat Użytkowników gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. Przetwarzanie Danych Osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii Danych Osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, może wymagać uzyskania zgody Użytkownika. W takim przypadku zgoda ta może być w każdym momencie wycofana poprzez odpowiednie ustawienia prywatności w Aplikacjach.

    1. Portale społecznościowe

W Aplikacjach Webowych Administratora mogą znaleźć się wtyczki portali społecznościowych m.in.: Facebook, Instagram etc. W związku z umieszczeniem ich w Aplikacji Webowej Administratora, Użytkownik we własnym zakresie zobowiązany jest zapoznać się z treścią polityk prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony jego Danych Osobowych przez te podmioty.

Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (min. Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, organizacją za jego pomocą konkursów oraz promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu własnej marki i produktów.

  1. Pliki cookies oraz podobne technologie

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Aplikacje Webowe lub korzystającego z Aplikacji Mobilnych. W niniejszej Polityce Prywatności informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Aplikacji.

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

  • pliki cookies z danymi Użytkownika (identyfikator sesji) zapisywane na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

  • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

  • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

  • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Aplikacji Mobilnych przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Aplikacji Mobilnych).

Administrator (first party cookie) oraz jego Zaufani Partnerzy (third party cookie) wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, W tym celu Administrator oraz Zaufani Partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem Danych Osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownika lub za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Użytkownika.

  1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z realizacją usług w Aplikacjach mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

  • podmiotom z Grupy Kapitałowej Trans.eu,

  • instytucjom ustawowo upoważnionym do odbioru Danych Osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności sądom, policji, prokuraturze.

  • podmiotom przetwarzającym Dane Osobowe na zlecenie Administratora i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają Dane Osobowe na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz pod warunkiem zachowania poufności. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Administratora zaliczają się podmioty świadczące usługi w zakresie niezbędnym do zapewnienia zaplecza technicznego dla realizacji usług w Aplikacjach, jak np. dostawcy usług IT i podmioty zajmujące się serwisem. Administrator dochowuje należytej staranności przy przesyłaniu danych, stosując środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione (m.in. SSL, szyfrowane połączenia).

Spółki z Grupy Kapitałowej Trans.eu będą przetwarzały Dane Osobowe w celach analitycznych i statystycznych, w tym w celu budowania profilów Użytkowników, które wykorzystywane będą do poprawy jakości usług świadczonych przez podmioty z Grupy Kapitałowej Trans.eu Administratora oraz dopasowywania treści oferowanych w Aplikacjach. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody (zgód) przez Użytkownika, profile mogą być również wykorzystywane do prezentowania Użytkownikowi reklam dostosowanych do jego zainteresowań i preferencji.

  1. PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od tego, zapewnianego przez prawo europejskie. Mając to na uwadze Administrator przekazuje Dane Osobowe poza EOG tylko, gdy jest to niezbędne W przypadku takiego transferu Danych Osobowych Administrator zapewnia odpowiedni stopień ochrony Danych Osobowych przede wszystkim poprzez:

  • przekazywanie Danych Osobowych do państw, , w odniesieniu do których została wydana decyzja Komisji Europejskiej uznająca dane państwo za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;

  • stosowanie wydanych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych;

  • stosowanie innych adekwatnych zabezpieczeń.

  1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Jako Użytkownik masz prawo dostępu do Danych Osobowych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, jak również żądania przeniesienia Danych Osobowych. Jeśli podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda, masz prawo do jej wycofania w każdym momencie.

Dodatkowo masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,. Ponadto masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, gdy Administrator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, min. w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym w zakresie profilowania.

Po potwierdzeniu tożsamości Użytkownika Administrator zrealizuje wyżej wymienione prawa na podstawie analizy zasadności żądania oraz obowiązujących przepisów prawa. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania Użytkowników dotyczące Danych Osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub inne uzasadnione prawnie interesy Administratora.

  1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane Osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora:

  • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda – do czasu jej wycofania;

  • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest umowa – przez czas korzystania z usługi, zaś po jej wykonaniu – do dnia przedawnienia roszczeń;

  • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przepis prawa – przez okres wskazany w przepisie;

  • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – przez czas realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Dane zbierane podczas wizyt Użytkowania stronie Administratora będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności. Zastosowanie ma to do danych przetwarzanych w celach analitycznych, statystycznych, w tym wykorzystania plików cookies i administrowania stronami Administratora.

Dane mogą nadal znajdować się w naszym systemie jeśli:

  • z przyczyn technicznych niemożliwe jest ich natychmiastowe usunięcie,

  • natychmiastowe usunięcie treści ograniczyłoby naszą możliwość zbadania i stwierdzenia działalności niezgodnej z prawem lub naruszenia naszych regulaminów i zasad, wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak zachowanie dowodów lub wykonania żądania organu sądowego lub administracyjnego, organu ścigania lub administracji publicznej.

W takich sytuacjach Dane zostaną zachowane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, do których zostały zachowane.

  1. INNE INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Podczas korzystania z Aplikacji informacje, które przeglądarka Użytkownika przesyła do Administratora automatycznie, są gromadzone i przechowywane ze względów organizacyjnych i technicznych. To są takie informacje jak: typ/wersja przeglądarki, system operacyjny.

  1. WSPÓŁPRACA Z ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI

Aby móc prawidłowo dostarczać usługę, korzystamy z usług innych podmiotów, które przetwarzają Dane Osobowe w naszym imieniu. Zawieramy umowy przetwarzania z tymi podmiotami przetwarzającymi. Podmiotem przetwarzającym może być w szczególności Google i Facebook (umożliwiające logowanie do Aplikacji Mobilnej za pomocą kont tych usług), dostawcy usług finansowych obsługujący płatności za Aplikację, dostawcy narzędzia do wysyłki kampanii e-mail, obsługa administracyjna Administratora. Ponieważ świadczymy usługę za pośrednictwem marketplace’u Google – Google Play, Google Ireland Limited jest naszym głównym zewnętrznym dostawcą.

Ponadto korzystamy z narzędzi Google w celu wyświetlania reklam w naszych Aplikacjach. W związku z tą współpracą Google może umieszczać na urządzeniach końcowych Użytkowników pliki cookies (i inne tego typu technologie) pochodzące od Google lub mieć dostęp do informacji o Użytkowniku.

  1. PODEJMOWANE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Dane Osobowe przed ich utratą, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy i wszystkie osoby zaangażowane w przetwarzanie danych są zobowiązane do przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz do zachowania poufności Danych Osobowych. Tam, gdzie jest to możliwe informacje (w tym Dane Osobowe) są przesyłane w postaci zaszyfrowanej, aby zapobiec niewłaściwemu ich wykorzystaniu przez osoby trzecie. Nasi pracownicy są przeszkoleni z zasad ochrony Danych Osobowych a jeśli Dane Osobowe są przekazywane podmiotowi trzeciemu, zawieramy z nim umowy gwarantujące, że stosuje co najmniej taki sam poziom zabezpieczeń i ochrony Danych Osobowych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane.

  1. OGRANICZENIA WIEKOWE

Z Aplikacji dostarczanych przez Administratora mogą korzystać jedynie osoby, które ukończyły 16 lat. Nie przetwarzamy Danych Osobowych ani innych informacji o Użytkownikach poniżej wyżej wskazanej granicy wiekowej.

  1. WYKORZYSTYWANIE DANYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA (W TYM PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH)

Korzystając z naszych Aplikacji możesz dowiedzieć się m.in. o infrastrukturze na danym parkingu m.in. o jego zabezpieczeniach (takich jak ogrodzenie, oświetlenie, monitoring), wyposażeniu (takich jak prysznic, punkt medyczny, wi-fi) czy dodatkowych udogodnieniach (takich jak bankomat, sklep, stacja paliw). Część informacji, w szczególności zdjęcia i komentarze, pochodzą od samych Użytkowników.

Użytkownik posiada prawa własności intelektualnej do treści, które tworzy i udostępnia w Aplikacji. Publikując treści (w tym zdjęcia i komentarze) w Aplikacji udzielasz Administratorowi niewyłącznej, zbywalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i globalnej licencji do korzystania, wykorzystywania, dystrybuowania, modyfikowania, uruchamiania, kopiowania, publicznego odtwarzania lub wyświetlania, tłumaczenia udostępnionych w Aplikacji treści.

Administrator nabywa prawa na wszelkich istniejących polach eksploatacji w tym zwłaszcza:

  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie każdą znaną w dacie zaakceptowania Polityki Prywatności techniką, w tym techniką cyfrową;

  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dany przedmiot własności intelektualnej lub przemysłowej – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż użyczenie lub najem;

  • w zakresie rozpowszechniania danego przedmiotu własności intelektualnej lub przemysłowej w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie przedmiotu własności intelektualnej lub przemysłowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Oznacza to, że zgadzasz się, abyśmy pokazywali innym Użytkownikom Aplikacji np. zrobione przez Ciebie zdjęcia parkingu i jego otoczenia lub inne dodane do Aplikacji treści. Zgadzasz się również na zbywanie przez nas tego typu treści i dostarczanie ich innym podmiotom trzecim.

Po zaprzestaniu przez Użytkownika korzystania z Aplikacji wymienione wyżej treści pozostają w systemach Administratora. Administrator zachowuje również prawa do dalszego wykorzystania w tym dystrybuowania treści wprowadzonych do systemu przez Użytkownika. Licencja udzielana jest bezterminowo.

  1. KONTAKT

W razie pytań możesz skontaktować się z nami pisząc na: info@truckerapps.eu lub na adres: Trucker Apps sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach i standardach przetwarzania informacji. Takie modyfikacje mogą odbywać się bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie. Jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany istotne modyfikujące zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkownik zostanie o nich powiadomiony pocztą elektroniczną lub za pomocą powiadomienia udostępnionego na stronie internetowej.