Czas pracy kierowców. Czy można zrobić dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd?

28 czerwca 2019

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 561/2006, po odpoczynku skróconym powinien następować odpoczynek regularny. Niestety, jak to zazwyczaj bywa, przepisy rodzą więcej pytań, niż na nie odpowiadają. A co w przypadku, kiedy odpoczynek regularny nie może mieć miejsce ze względu na zakończenie tygodnia?Czas pracy kierowców. Czy można zrobić dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd?

W przypadku odpoczynków tygodniowych należy pamiętać o dwóch zasadach, zawartych w art. 8 ust. 6 Rozporządzenia 561/2006:

– W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowców ciężarówek obowiązują dwa odpoczynki regularne tygodniowe po minimum 45 godzin lub jeden regularny tygodniowy oraz jeden skrócony, trwający co najmniej 24 godziny.

– Po jednym odpoczynku regularnym lub skróconym następny musi mieć miejsce najpóźniej po sześciu okresach 24-godzinnych, czyli po 144 godzinach.

Oznacza to, że kolejność odpoczynków nie ma znaczenia i że istotne jest tylko spełnienie zasady regularnego tygodniowego odpoczynku. Kierowca ciężarówki może zatem odebrać w ciągu dwóch tygodni odpoczynki trwające odpowiednio 45, 24 i 24 godziny. Należy tylko pamiętać o rekompensacie  odpoczynków skróconych.

Skrócone odpoczynki w przypadku podwójnej obsady

W przypadku jazdy w podwójnej obsadzie należy pamiętać, że nie wolno zmieniać sześciu okresów 24-godzinnych na sześć okresów 30-godzinnych. Jeżeli kierowcy wykonali na parkingu dla ciężarówek wyłącznie jeden odpoczynek 24-godzinny, to w następnym tygodniu muszą pamiętać o regularnym, minimum 45-godzinnym odpoczynku.

A co, jeśli…

– …odpoczynek tygodniowy zaczyna się i kończy w jednym tygodniu?

W takim przypadku jest on automatycznie zaliczany do danego tygodnia. 

– …odpoczynek tygodniowy zaczyna się w jednym tygodniu, a kończy w drugim?

Taki odpoczynek można zaliczyć do dowolnego tygodnia. Nie można natomiast zaliczyć go do dwóch tygodni.

– …oprócz dwóch odpoczynków tygodniowych podczas weekendów miał miejsce odpoczynek tygodniowy regularny?

Taka sytuacja jest dopuszczalna, ponieważ w ciągu dwóch tygodni kierowca musi mieć dwa odpoczynki regularne tygodniowe lub jeden regularny oraz jeden skrócony.

-…podczas pierwszego weekendu kierowca zrobi odpoczynek skrócony 24-godzinny, następnie taki sam w trakcie tygodnia, a w końcu podczas kolejnego weekendu regularny 45-godzinny?

->  Zdrowe jedzenie w trasie - kompleksowy poradnik dla kierowców ciężarówek

To również jest dopuszczalne, ponieważ jest to przykład dwóch odpoczynków skróconych pod rząd i jednego regularnego.

Więcej informacji można znaleźć w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady “W sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego”.