Czas pracy kierowców. Jak ustalić porę nocną?

19 sierpnia 2019

W Kodeksie Pracy pora nocna to określenie dla wybranych 8 godzin pomiędzy godzinami 21.00 a 7.00 rano. W branży transportowej – zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców – jest dodatkowa pora nocna, zdefiniowana jako wybrane 4 godziny pomiędzy północą, a 7 godziną rano.Czas pracy kierowców. Jak ustalić porę nocną?

 

Dodatkowa pora nocna jest potrzebna dla celów ustalania czasu pracy. Ustawa o czasie pracy kierowców nie wskazuje, w jaki sposób należy wyznaczyć 4-godzinną porę nocną dla kierowców. Należy jednak uznać, że pracodawca powinien zastosować w tym przypadku zasady wynikające z Kodeksu pracy (w zakresie nieuregulowanym ustawą o czasie pracy stosujemy przepisy Kodeksu pracy). Zatem pora nocna dla kierowców powinna zostać ustalona w regulaminie lub układzie zbiorowym pracy, zaś w firmach nieposiadających takich przepisów – w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia.

Potwierdza to Ministerstwo Infrastruktury (pismo z 8 listopada 2011 r., MR-1-mg-061–379/11), które uznało, że regulacja dotycząca pory nocnej dla kierowców zawodowych powinna się znaleźć w regulaminie pracy, jeśli organizacja ma obowiązek wydawania takiego regulaminu.

Jak się wylicza nocne godziny pracy kierowców ciężarówek?

Jeśli kierowca w warunkach zatrudnienia lub w regulaminie pracy posiada informację, że pora nocna trwa od 1.00 do 5.00 godziny rano, a kierowca w tym czasie wykonuje czynności związane z obowiązkami, należy je ograniczyć. W danym przypadku czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 10 godzin w określonym czasie dobowym. Mówi o tym art. 21 Ustawy o czasie pracy kierowców: 

“W przypadku, gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie”.

Do limitu 10 godzin zalicza się:

– prowadzenie ciężarówki,

– wszystkie inne czynności, zakwalifikowane jako praca kierowcy.

Pełna lista >>> czynności wliczanych do czasu pracy kierowców zawodowych

Do limitu 10 godzin nie zalicza się:

– śniadaniowych i innych przerw w pracy,

– dyspozycji kierowców.

Przepis ten dotyczy wszystkich pracowników, zatrudnionych na umowie o pracę, umowie zleceniu czy na własnej działalności.

Kary ITD za przekroczoną nocną godzinę pracy

Kontrola może się odbyć w przedsiębiorstwie, na drodze lub na parkingu dla ciężarówek. W przypadku kontroli na drodze, naruszenie kontrolujący może zweryfikować zawsze, jeśli praca wystąpiła pomiędzy godziną 3.00 a 4.00 (tego przedziału godzin nie można w żaden sposób pominąć). Za przekroczenie dopuszczalnego 10-godzinowego czasu pracy w wymiarze dobowym do 3 godzin ITD może nałożyć karę w wysokości 50 zł. Każda kolejna przekroczona godzina to dodatkowe 100 zł. 

Jeśli inspekcja nie ma dostępu do dokumentów z wykazaną informacją o przedziale czasowym, przedsiębiorca może zostać wezwany do jej okazania. W przeciwnym wypadku kontrola pod względem nocnych godzin pracy nie zostanie przeprowadzona. Warto zaznaczyć, że wcześniej przepis ten był uwzględniany tylko podczas kontroli PIP, natomiast nakładanie kar przez ITD obowiązuje od 2018 r. 

Fot.: Pixabay (free domain)

https://pixabay.com/photos/car-truck-cb-radio-tachograph-1212576/

->  Prawa i obowiązki kierowców w związku z koronawirusem. Zobacz, na co nie musisz się godzić